Същност на инвестициите и ролята им за бизнеса

Инвестиционната дейност и инвестициите са актуални теми на финанси и икономика. Без тяхното познание и приложение, без съчетаването на конкретни парвала и избор на подходящи инвестиции е невъзможно вземането на решения и развиването, на който и да било бизнес.

Целесъобразността и влагането на капитали от теоретична гледна позиция, както и от практична намира най-широко разбиране.

Вземайки под внимание необятната и много разтеглива материя на инвестициите, нека се спрем по-конкретно на някои по-съществени аспекти, от които зависи развитието на всеки бизнес.

Инвестицията във всяка област от стопанската активност, ангажира множество капитали, енергия, човешки ресурс, умения, знания, интелект. Всеки бизнесмен, банкер, финансист има правото да бъде горд, когато печалбите му идват от инвестицията. Покачването на богатствата, реализирането и осъществяването на рентабилни и перспективни инвестиционни проекти дава повод за покачване авторитета на фирмата или банката, а това е доказателство за професионализъм и мениджърски подход

В световен мащаб и национална бизнес практика, инвестирането на пари е възможно в дейности и производство и с други организации и фирми. Сред важните въпроси е доверието между страните инвеститори. В това число спестявания, капитал, притежатели, фирми и агенти. Те от своя страна осъществяват употреба на капитала и изграждат доверие не само в собствениците, които по право са и притежатели на реалния актив, но и на мениджърите, които управляват капиталите. В резултат на това действие рационалната и перспективна бизнес стратегия на всяка финансова институция, фирма, бизнес е в основата на диверсификацията на използвани капитали, независимо дали става дума за финансови активи (ценни книжа) или стокови реални активи.

И като заговорихме за активите, които са в основата и на инвестициите и биват два типа, то нека дадем определение за всеки от тях, а именно:

Финансови активи – те са израз на дългосрочно или краткосрочно финансиране. Те представят употребата на капитал и служат за закупуване на акции, облигации или ценни книжа. Сред тях с най-бърза възвръщаемост са ценните книжа (менителници или съкровищни бонове). И тук не бива да се пренебрегва факта, че всяка фирма ползва ценни книжа, а те са под формата на полици и служат като инструмент за управление на парични средства.

Стоковите активи са реалните артикули, продукти, стоки, които фирмата предлага, произвежда и пуска в производство.